• 22-05-15
    Jesz­cze dzi­siaj do końca dnia można wziąć udział w Multi Multi Lote­rii, a zatem zyskać szanse wygra­nia Volvo V40 i Fiata 500. Przy­po­mi­namy, że loso­wa­nia wszyst­kich 303 nagród odbędą się 23 maja (sobota). Multi Multi Lote­ria roz­po­częła się 20 kwiet­nia....
  • 21-05-15
    Wczo­raj padła główna wygrana w naj­now­szej zdrapce NEONOWE 9. Szczę­śliwy los o war­to­ści 69 999 zł zaku­piono w Skar­ży­sku Kamien­nej. Na gra­ją­cych cze­kają nadal 4 takie wygrane. Z kolei w ostatni wtorek padła druga główna wygrana w naj­now­szej...
  • 18-05-15
    Osoba, która kupiła zakład na nie­dzielne loso­wa­nie Ekstra Pensji w punk­cie LOTTO w Wie­lu­niu, przez naj­bliż­sze dwie dekady może żyć spo­koj­niej. Szczę­śliwe oka­zały się liczby 5, 16, 24, 28, 34 oraz 4. Dzięki nim osoba ta zdo­była główną wygraną w Ekstra Pensji, czyli 5000...