• 06-07-15
    Pierw­szy waka­cyjny week­end zakoń­czył się szczę­śli­wie dla dwóch osób, które zagrały w Ekstra Pen­sję w Pod­dę­bi­cach (woj. łódz­kie) i Ustce. Od dziś nie muszą się one spe­cjal­nie mar­twić o środki na utrzy­ma­nie, ponie­waż główna wygrana w tej grze będzie zasi­lać...
  • 01-07-15
    Wy­po­czy­nek nad pol­skim morzem, nad jezio­rami, a może w górach? Gdzie­kol­wiek nasi Gracze się udadzą, to z pew­no­ścią będą pamię­tać, że wraz z począt­kiem lipca rusza cie­sząca się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią LOTERIADA. Aby grać o atrak­cyjne nagrody, w tym...
  • 26-06-15
    Czwart­kowe loso­wa­nie Lotto Plus zakoń­czyło się szczę­śliwe dla osoby, która odwie­dziła kolek­turę przy ul. Skło­dow­skiej-Curie 3 w Lublińcu (woj. ślą­skie). Kupiła tu zakład Lotto z Plusem (chybił trafił) za 4 zł. Jej wygrana to dokład­nie 1 000 000 zł. Aby...