• 27-04-15
    Naj­wyż­sza wygrana w Ekstra Pensji (5000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat) pozwala przez dwie dekady żyć spo­koj­niej, bez troski o środki na utrzy­ma­nie. Taką per­spek­tywę ma przed sobą ktoś, kto zagrał w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Odno­to­wana 27 kwiet­nia główna wygrana...
  • 20-04-15
    Dokład­nie 303 nagrody rze­czowe, w tym dwa samo­chody, a także m.in.: tele­fony, tablety, wieże Hi-Fi, apa­raty foto­gra­ficzne i tele­wi­zory, są do wygra­nia w roz­po­czy­na­ją­cej się dzi­siaj (20 kwiet­nia) ogól­no­pol­skiej Multi Multi Lote­rii. Można wziąć w ...
  • 20-04-15
    Dzięki jed­nemu zakła­dowi sys­te­mo­wemu Lotto z Plusem na chybił trafił za 28 zł i uśmie­chowi for­tuny ktoś, kto zagrał w Rze­szo­wie, rozbił w sobotę kumu­la­cję. Jego „szóstka” jest warta 3 143 555,90 zł. Szczę­ście nowemu Lot­to­mi­lio­ne­rowi przy­nio­sła kolek­...