Aktualności

 • 20-04-15
  Dzięki jed­nemu zakła­dowi sys­te­mo­wemu Lotto z Plusem na chybił trafił za 28 zł i uśmie­chowi for­tuny ktoś, kto zagrał w Rze­szo­wie, rozbił w sobotę kumu­la­cję. Jego „szóstka” jest warta 3 143 555,90 zł. Szczę­ście nowemu Lot­to­mi­lio­ne­rowi przy­nio­sła kolek­tura przy ul. Lubel­skiej 42 A. Rze­szów od 18 kwiet­nia ma ośmiu Lot­to­mi­lio­ne­...
 • 15-04-15
  We wtorek padły kolejne „szóstki” w Lotto i Lotto Plus. Zarówno Zebrzy­do­wice, jak i Jerzy­kowo (woj. wiel­ko­pol­skie, powiat poznań­ski), w któ­rych odno­to­wano te wygrane, pierw­szy raz zna­lazły się na liście miej­sco­wo­ści, w któ­rych grają Lot­to­mi­lio­nerzy. Zanim przej­dziemy do opisu wygra­nych w Lotto i Lotto Plus przy­po­mnijmy, że 14 kwiet­...
 • 12-04-15
  Za nami jedna z najwyższych w historii kumulacja w Lotto. Niemal czterdziestoma milionami złotych podzieliło się trzech Graczy z Bydgoszczy, Szydłowca i Torunia. „Szóstka” każdego z nich jest warta dokładnie 13 219 619,50 zł. Sobotnie losowania zakończyły się też szczęśliwie dla dwóch osób, które zagrały w Lotto Plus (Piła i Prudnik). Obie wygrały po 1 000 000 zł. Od 11 kwietnia...
 • 11-04-15
  Wielkie emocje już za nami. MegaKUMULACJĘ w Lotto rozbiły trzy osoby. Każda z nich znajdzie się na liście Lottomilionerów z kwotą 13 219 619,50 zł. Gratulujemy wspaniałych wygranych! Przypomnijmy, że kumulacja rosła od 21 marca. Mimo że dzisiejsze wygrane są bardzo wysokie, to jednak nie mogły zmienić układu czołówki rankingu Lottomilionerów. Pierwsza piątka tej listy wygląda zatem nadal tak...
 • 09-04-15
  Żaden z Graczy nie rozbił narastającej od 21 marca kumulacji. Z tego powodu ciągle rosnąca pula przeznaczona na najwyższe wygrane w Lotto może w sobotę osiągnąć poziom 40 000 000 zł. Z tak wysoką kumulacją nie mieliśmy do czynienia od 2012 roku. Jeśli przy kumulacji na tym poziomie padłaby jedna „szóstka”, to zapewne byłaby to najwyższa wygrana w historii gier losowych w Polsce. O tym...
 • 08-04-15
  Naj­waż­niej­szym czwart­ko­wym wyda­rze­niem dla Graczy będzie z pew­no­ścią wie­czorne loso­wa­nie Lotto. Tego dnia w puli na „szóstki” może się zna­leźć nawet 30 000 000 zł. Wygrane na tym pozio­mie ozna­czają jedno – miej­sce w czo­łówce listy Lot­to­mi­lio­ne­rów. Tak wła­śnie się stało w przy­padku kogoś, kto 7 lutego tego roku wygrał aż 30 216 ...
 • 05-04-15
  We wczo­raj­szym loso­wa­niu Lotto nie padła żadna „szóstka”, ale w Lotto Plus tak. Jedna z osób, która odwie­dziła legnicki punkt LOTTO przy ul. Jawo­rzyń­skiej 43–45, wygrała 4 kwiet­nia okrą­gły milion zło­tych. Nasz Klient kupił trzy zakłady Lotto z Plusem na chybił trafił za 12 zł. Jeden z nich przy­niósł mu wyma­rzoną wygraną. W Legnicy padło łącz­nie pięć „...
 • 04-04-15
  O tak wyso­kie kwoty nie grywa się często. W puli na naj­wyż­sze wygrane w naj­bliż­szym loso­wa­niu Lotto może się zna­leźć nawet 21 000 000 zło­tych. „Szóstki” na tym pozio­mie gwa­ran­tują tra­fie­nie do pierw­szej dwu­dziestki naj­wyż­szych wygra­nych w Lotto. Czy jednak uda się komuś rozbić kumu­la­cję? O tym dowiemy się po wtor­ko­wym loso­wa­niu gry, na...
 • 03-04-15
  W naj­bliż­szą sobotę w puli na naj­wyż­sze wygrane w Lotto może się zna­leźć nawet 17 000 000 zł. Przy­po­mnijmy, że kumu­la­cja nara­sta od 28 marca. Tym­cza­sem w czwar­tek w Luba­niu (woj. dol­no­ślą­skie) padła „piątka” w Mini Lotto warta 255 869,80 zł. Jest to 86. główna wygrana w tej grze, jaką odno­to­wano w tym roku. Wczo­rajsza...
 • 27-03-15
  Popularność Lotto Plus stale rośnie. I nie może to dziwić, ponieważ Plus daje możliwość dodatkowej gry o milion za złotówkę dołożoną do zakładu Lotto. O tym, że warto pomóc szczęściu, przekonała się kolejna osoba, która zagrała w Chojnicach w punkcie LOTTO przy ul. Obrońców Chojnic 1. Dwa zakłady Lotto Plus na chybił trafił uczyniły z niej 1028. Lottomilionera. W ostatnich trzech latach w ...