Aktualności

 • 29-07-15
  „Szóstka” w wyso­ko­ści 11 430 686,20 zł tra­fiona w poło­wie sezonu waka­cyj­nego, to wspa­niały pre­zent od losu. Otrzy­mała go osoba, która zagrała w Gry­fi­nie. Teraz ze spo­ko­jem może pla­no­wać nie tylko krótki urlop, ale waka­cje życia. Gra­tu­lu­jemy! Dzięki wczo­raj­szej wiel­kiej wygra­nej, Gry­fino drugi raz tra­fiło na listę miej­sco­wo­ści, w któ­...
 • 20-07-15
  Weeken­dowe loso­wa­nia naszych gier przy­nio­sły łącz­nie trzy wyso­kie wygrane: dwie w Ekstra Pen­sji (5 000 zł przez 20 lat we Wro­cła­wiu i Wło­cławku) oraz w Lotto Plus (1 000 000 zł w Kut­nie). Gra­tu­lu­jemy! Opis szcze­gó­łów zacznijmy od sobot­niej wygra­nej w Lotto Plus. Osoba gra­jąca w Kut­nie jest sie­dem­na­stą w tym roku, która...
 • 15-07-15
  Wtor­kowe loso­wa­nie Lotto zakoń­czyło się bar­dzo szczę­śli­wie dla osoby, która zagrała w Toru­niu. Jej „szóstka” to dokład­nie 3 083 181,70 zł. Ponie­waż waka­cje w pełni, zatem nowy Lot­to­mi­lio­ner może dzięki tej wygra­nej wyru­szyć w podróż życia lub spę­dzić let­nie mie­siące w jakimś ulu­bio­nym miej­scu. Przy­po­mnijmy jesz­cze wylo­so­wane wczo­raj...
 • 10-07-15
  Po czwart­ko­wym loso­wa­niu Lotto mamy aż trzy osoby, które speł­nią wszyst­kie swoje marze­nia! Na listę miast, w któ­rych grają Lottomilio­nerzy, wpi­sały się: Kędzie­rzyn-Koźle (po raz trzeci), Jedli­cze (po raz pierw­szy) i Marki (trzeci raz). War­tość każdej z „szó­stek” to 5 872 347,20 zł. Jest to przy okazji naj­wyż­sza wygrana kwota, jaką do tej pory odno­to...
 • 08-07-15
  Od wtorku Wrze­śnia ma dwóch Lot­to­mi­lio­ne­rów. Najm­łod­szy stażem wygrał wczo­raj okrą­gły milion zło­tych w Lotto Plus. Naj­wyż­sza wygrana jaka padła w tym mie­ście, to 1 438 216,20 zł w Lotto odno­to­wane 1 kwiet­nia 2006 roku. Szczę­ście „szóst­ko­wi­czowi” przy­niósł punkt LOTTO miesz­czący się przy ul. Chro­brego 10 we Wrze­śni. Kupił...
 • 26-06-15
  Czwart­kowe loso­wa­nie Lotto Plus zakoń­czyło się szczę­śliwe dla osoby, która odwie­dziła kolek­turę przy ul. Skło­dow­skiej-Curie 3 w Lublińcu (woj. ślą­skie). Kupiła tu zakład Lotto z Plusem (chybił trafił) za 4 zł. Jej wygrana to dokład­nie 1 000 000 zł. Aby grać o milion zło­tych w Lotto Plus, wystar­czy dopła­cić zło­tówkę do zakładu Lotto. Bie­...
 • 22-06-15
  Ta sobot­nia wygrana jest dobrym przy­kła­dem na to, że nie­kiedy wystar­czy jeden zakład gry i uśmiech for­tuny, żeby z dnia na dzień stać się multi­milio­ne­rem. Tak wła­śnie było w przy­padku osoby, która zagrała w Tar­now­skich Górach w punk­cie LOTTO przy ul. Księ­dza Sojki 2. Nasz nowy Lot­to­mi­lio­ner kupił tu zakład Lotto z Plusem za 4 złote na...
 • 07-06-15
  Kumu­la­cja w Lotto, która nara­stała od 16 maja, została w sobotę roz­bita przez jedną osobę. Będzie się ona cie­szyła astro­no­miczną wygraną w wyso­ko­ści aż 28 085 312,20 zł. To szó­sta naj­wyż­sza kwota, jaką do tej pory wygrano w Lotto. Szczę­ście Gra­czowi przy­nio­sła kolek­tura usy­tu­owana przy ul. 4 Stycz­nia 47 w Bar­cinie (powiat żniń...
 • 06-06-15
  Sobot­nie loso­wa­nie Lotto, naj­po­pu­lar­niej­szej w Pol­sce gry licz­bo­wej, przy­nio­sło szczę­ście jed­nej oso­bie. Dzięki „szó­stce” o war­to­ści aż 28 085 312 zło­tych, zajęła ona szó­ste miej­sce na liście naj­wyż­szych wygra­nych w Lotto. Sobot­nie loso­wa­nie przy­nio­sło także jedną wygraną w Lotto Plus – gwa­ran­to­wany milion zło­tych. Gra­tu­lu­jemy!...
 • 05-06-15
  W czwart­ko­wym loso­wa­niu Lotto nie padła szóstka. Szczę­ście uśmiech­nęło się za to do Gracza Lotto Plus z Przed­bo­rza (powiat radomsz­czań­ski), który wygrał okrą­gły milion zło­tych. Przed nami mega­KUMULACJA w której prze­wi­dy­wana kwota na naj­wyż­sze wygrane może się­gnąć nawet 30 000 000 zło­tych. Szczę­śli­wym zakła­dem Lotto Plus okazał się jeden z dwóch...