Archiwum 2015

19-08-15
, radek.borowiecki

W czwartkowej puli na najwyższe wygrane w Lotto może znaleźć się nawet 25 000 000 zł! MegaKUMULACJA trwa! Jednak to nie koniec dobrych wiadomości. Milion złotych trafił Gracz, który zagrał w Lotto z Plusem w Śremie (woj. wielkopolskie).  Szczęśliwa dla Gracza Lotto Plus kolektura mieści się na stacji paliw przy ulicy Grunwaldzkiej 21. Nowy Lottomilioner samodzielnie wytypował zestaw sześciu...

18-08-15

Już wiemy, że wtorkowe losowanie Lotto, najpopularniejszej w Polsce gry liczbowej, nie przyniosło nikomu wygranej w postaci upragnionej „szóstki”. To oznacza, że skumulowana kwota może w czwartek urosnąć aż do 25 000 000 złotych! Przypomnijmy, że obecna kumulacja rośnie już od 29 lipca 2015 roku.  Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40. Możemy je...

17-08-15
, radek.borowiecki

W sobotnim losowaniu Lotto nie padła szóstka, ale nie znaczy to, że nie pojawił się nowy Lottomilioner. Okrągły milion złotych wygrał Gracz, który zagrał w Lotto z Plusem w Iławie. To jednak nie koniec emocji, bowiem przed nami KUMULACJA w której kwota na najwyższe wygrane może sięgnąć nawet 20 000 000 złotych! Szczęśliwy punkt LOTTO mieści się przy ul. Smolki 12 w Iławie. W jednym z zakładów...

29-07-15
, Imago2

„Szóstka” w wyso­ko­ści 11 430 686,20 zł tra­fiona w poło­wie sezonu waka­cyj­nego, to wspa­niały pre­zent od losu. Otrzy­mała go osoba, która zagrała w Gry­fi­nie. Teraz ze spo­ko­jem może pla­no­wać nie tylko krótki urlop, ale waka­cje życia. Gra­tu­lu­jemy! Dzięki wczo­raj­szej wiel­kiej wygra­nej, Gry­fino drugi raz tra­fiło na listę miej­sco­wo­ści, w któ­...

20-07-15
, Imago3

Weeken­dowe loso­wa­nia naszych gier przy­nio­sły łącz­nie trzy wyso­kie wygrane: dwie w Ekstra Pen­sji (5 000 zł przez 20 lat we Wro­cła­wiu i Wło­cławku) oraz w Lotto Plus (1 000 000 zł w Kut­nie). Gra­tu­lu­jemy! Opis szcze­gó­łów zacznijmy od sobot­niej wygra­nej w Lotto Plus. Osoba gra­jąca w Kut­nie jest sie­dem­na­stą w tym roku, która...

15-07-15
, Imago3

Wtor­kowe loso­wa­nie Lotto zakoń­czyło się bar­dzo szczę­śli­wie dla osoby, która zagrała w Toru­niu. Jej „szóstka” to dokład­nie 3 083 181,70 zł. Ponie­waż waka­cje w pełni, zatem nowy Lot­to­mi­lio­ner może dzięki tej wygra­nej wyru­szyć w podróż życia lub spę­dzić let­nie mie­siące w jakimś ulu­bio­nym miej­scu. Przy­po­mnijmy jesz­cze wylo­so­wane wczo­raj...

10-07-15
, Imago2

Po czwart­ko­wym loso­wa­niu Lotto mamy aż trzy osoby, które speł­nią wszyst­kie swoje marze­nia! Na listę miast, w któ­rych grają Lottomilio­nerzy, wpi­sały się: Kędzie­rzyn-Koźle (po raz trzeci), Jedli­cze (po raz pierw­szy) i Marki (trzeci raz). War­tość każdej z „szó­stek” to 5 872 347,20 zł. Jest to przy okazji naj­wyż­sza wygrana kwota, jaką do tej pory odno­to...

08-07-15
, Imago2

Od wtorku Wrze­śnia ma dwóch Lot­to­mi­lio­ne­rów. Najm­łod­szy stażem wygrał wczo­raj okrą­gły milion zło­tych w Lotto Plus. Naj­wyż­sza wygrana jaka padła w tym mie­ście, to 1 438 216,20 zł w Lotto odno­to­wane 1 kwiet­nia 2006 roku. Szczę­ście „szóst­ko­wi­czowi” przy­niósł punkt LOTTO miesz­czący się przy ul. Chro­brego 10 we Wrze­śni. Kupił...

26-06-15
, Imago2

Czwart­kowe loso­wa­nie Lotto Plus zakoń­czyło się szczę­śliwe dla osoby, która odwie­dziła kolek­turę przy ul. Skło­dow­skiej-Curie 3 w Lublińcu (woj. ślą­skie). Kupiła tu zakład Lotto z Plusem (chybił trafił) za 4 zł. Jej wygrana to dokład­nie 1 000 000 zł. Aby grać o milion zło­tych w Lotto Plus, wystar­czy dopła­cić zło­tówkę do zakładu Lotto. Bie­...

22-06-15
, Imago2

Ta sobot­nia wygrana jest dobrym przy­kła­dem na to, że nie­kiedy wystar­czy jeden zakład gry i uśmiech for­tuny, żeby z dnia na dzień stać się multi­milio­ne­rem. Tak wła­śnie było w przy­padku osoby, która zagrała w Tar­now­skich Górach w punk­cie LOTTO przy ul. Księ­dza Sojki 2. Nasz nowy Lot­to­mi­lio­ner kupił tu zakład Lotto z Plusem za 4 złote na...


Infolinia 801 450 450

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady tylko w punktach LOTTO

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.


Dołącz do nas na