Archiwum 2015

07-06-15
, Imago3

Kumu­la­cja w Lotto, która nara­stała od 16 maja, została w sobotę roz­bita przez jedną osobę. Będzie się ona cie­szyła astro­no­miczną wygraną w wyso­ko­ści aż 28 085 312,20 zł. To szó­sta naj­wyż­sza kwota, jaką do tej pory wygrano w Lotto. Szczę­ście Gra­czowi przy­nio­sła kolek­tura usy­tu­owana przy ul. 4 Stycz­nia 47 w Bar­cinie (powiat żniń...

06-06-15
, Imago3

Sobot­nie loso­wa­nie Lotto, naj­po­pu­lar­niej­szej w Pol­sce gry licz­bo­wej, przy­nio­sło szczę­ście jed­nej oso­bie. Dzięki „szó­stce” o war­to­ści aż 28 085 312 zło­tych, zajęła ona szó­ste miej­sce na liście naj­wyż­szych wygra­nych w Lotto. Sobot­nie loso­wa­nie przy­nio­sło także jedną wygraną w Lotto Plus – gwa­ran­to­wany milion zło­tych. Gra­tu­lu­jemy!...

05-06-15
, Imago2

W czwart­ko­wym loso­wa­niu Lotto nie padła szóstka. Szczę­ście uśmiech­nęło się za to do Gracza Lotto Plus z Przed­bo­rza (powiat radomsz­czań­ski), który wygrał okrą­gły milion zło­tych. Przed nami mega­KUMULACJA w której prze­wi­dy­wana kwota na naj­wyż­sze wygrane może się­gnąć nawet 30 000 000 zło­tych. Szczę­śli­wym zakła­dem Lotto Plus okazał się jeden z dwóch...

04-06-15
, Imago2

O takie kwoty nie grywa się zbyt często. W puli na „szóstki” w naj­bliż­szym loso­wa­niu Lotto może się zna­leźć nawet 30 000 000 zło­tych. W czwart­ko­wym loso­wa­niu Lotto nie padła szóstka. Szczę­ście uśmiech­nęło się za to do Gracza Lotto Plus, który wygrał okrą­gły milion. Główna wygrana padła rów­nież w śro­do­wym loso­wa­niu Ekstra Pensji. Miło­śnicy...

03-06-15
, Imago2

Jutrzej­sze loso­wa­nie Lotto z pew­no­ścią przy­kuje uwagę wszyst­kich myślą­cych o speł­nia­niu swoich marzeń. Ponie­waż od 16 maja 2015 roku nie padła w tej grze żadna „szóstka”, w puli na naj­wyż­sze wygrane w czwart­ko­wym loso­wa­niu może się zna­leźć nawet 23 000 000 zł. Przy­po­mnijmy, że lista Lot­to­mi­lio­ne­rów, czyli osób, które od...

15-05-15
, Imago2

Wczo­rajsze loso­wa­nia Lotto i Keno przy­nio­sły szczę­ście dwóm osobom. Pierw­sza z nich wygrała 2 000 000 zł w Lotto (Zie­lonki-Wieś, powiat war­szaw­ski zachodni), a druga 200 000 zł w Keno (Bar­li­nek). Obie zde­cy­do­wały się zagrać wybie­ra­jąc własne liczby. Zie­lonki-Wieś po raz pierw­szy poja­wiła się na liście miej­sco­wo­ści, w ...

13-05-15
, Imago3

We wtor­ko­wym loso­wa­niu Lotto, naj­po­pu­lar­niej­szej w Polsce gry licz­bo­wej, padła jedna główna wygrana. „Szóstkę” o war­to­ści 4 682 526,70 zło­tych odno­to­wano w Lidz­barku War­miń­skim. Jest to pierw­sza tak wysoka wygrana w tym mie­ście. Szczę­śli­wiec, który wygrał ponad 4,6 mln zł, odwie­dził punkt LOTTO przy ul. Polnej 2. Kupił zakład Lotto z ...

06-05-15
, Imago2

„Szóstka” w Lotto, która padła wczo­raj w Lubli­nie (14 750 740,00 zł), jest naj­wyż­szą wygraną odno­to­waną w tym mie­ście. Nowy­ re­kor­dzi­sta zagrał w punk­cie LOTTO przy ul. Droga Męczen­ni­kó­w Maj­danka 28. Kupił tu dwa zakłady Lotto z Plusem, któ­rych licz­by ­sam wybrał. W jednym z nich zna­lazł się zestaw sze­ściu­ wy­lo­so­wa­nych 5 ...

20-04-15
, Imago2

Dzięki jed­nemu zakła­dowi sys­te­mo­wemu Lotto z Plusem na chybił trafił za 28 zł i uśmie­chowi for­tuny ktoś, kto zagrał w Rze­szo­wie, rozbił w sobotę kumu­la­cję. Jego „szóstka” jest warta 3 143 555,90 zł. Szczę­ście nowemu Lot­to­mi­lio­ne­rowi przy­nio­sła kolek­tura przy ul. Lubel­skiej 42 A. Rze­szów od 18 kwiet­nia ma ośmiu Lot­to­mi­lio­ne­...

15-04-15
, Imago2

We wtorek padły kolejne „szóstki” w Lotto i Lotto Plus. Zarówno Zebrzy­do­wice, jak i Jerzy­kowo (woj. wiel­ko­pol­skie, powiat poznań­ski), w któ­rych odno­to­wano te wygrane, pierw­szy raz zna­lazły się na liście miej­sco­wo­ści, w któ­rych grają Lot­to­mi­lio­nerzy. Zanim przej­dziemy do opisu wygra­nych w Lotto i Lotto Plus przy­po­mnijmy, że 14 kwiet­...Dołącz do nas na