Multi Multi – 546 444,70 zł w Poznaniu; Kaskada – 250 000 zł w Toruniu; Mini Lotto – 207 387,30 zł w Sosnowcu

Multi Multi – 546 444,70 zł w Poznaniu; Kaskada – 250 000 zł w Toruniu; Mini Lotto – 207 387,30 zł w Sosnowcu

Śro­dowe loso­wa­nia zakoń­czyły się szczę­śli­wie dla Gra­czy z Pozna­nia (546 444,70 zł w Multi Multi), Toru­nia (250 000 zł w Kaska­dzie) oraz Sosnowca (207 387,30 zł w Mini Lotto).

Opis wyni­ków wczo­raj­szych loso­wań zacznijmy od Multi Multi. Kwotę aż 546 444,70 zł (w tym Bonus – 296 444,70 zł) wygrał ktoś, kto odwie­dził poznań­ski punkt LOTTO przy Placu Wio­sny Ludów 2. Osoba ta kupiła jeden zakład za 2,50 zł. Sama wybrała szczę­śliwe liczby. Przy­po­mnijmy, że w tym mie­siącu padły też trzy inne wyso­kie wygrane w Multi Multi: 500 000 zł w Kra­ko­wie (7 czerwca) oraz dwie po 130 000 zł – Zie­lona Góra (11 czerwca) i Toruń (15 czerwca).

Osoby gra­jące w Toru­niu mogą mieć powody do zado­wo­le­nia, bowiem dwa dni po wygra­nej w Multi Multi, padła tu rów­nież warta 250 000 zł „dwu­nastka” w Kaska­dzie. Szczę­śliwa kolek­tura mie­ści się przy ul. Woj­ska Pol­skiego 43/45. Ta sama nazwa ulicy poja­wia się także przy wygra­nej w Mini Lotto (207 387,30 zł), która padła w Sosnowcu. W tym przy­padku szczę­śliwy punkt LOTTO znaj­duje się przy ul. Woj­ska Pol­skiego 30. Nasz Klient kupił tu kilka zakła­dów gry, któ­rych liczby sam wybrał.

Przy­po­mi­namy, że loso­wa­nia Multi Multi odby­wają się przez cały tydzień dwu­krot­nie w ciągu dnia (godz. 14.00 i 21.40). Pierw­sze z loso­wań możemy oglą­dać na stro­nie www.lotto.pl, a dru­gie zarówno w inter­ne­cie, jak i w TVP Info. Kaskada jest loso­wana każ­dego dnia o 21. 40. O tej samej godzi­nie odby­wają się też loso­wa­nia Mini Lotto, na które zapra­szamy od ponie­działku do soboty.

 


Infolinia 801 450 450

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady tylko w punktach LOTTO

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.


Dołącz do nas na