Aktualności

2015-06-03

Jutrzej­sze loso­wa­nie Lotto z pew­no­ścią przy­kuje uwagę wszyst­kich myślą­cych o speł­nia­niu swoich marzeń. Ponie­waż od 16 maja 2015 roku nie padła w tej grze żadna „szóstka”, w puli na naj­wyż­sze wygrane w czwart­ko­wym loso­wa­niu może się zna­leźć nawet 23 000 000 zł. Przy­po­mnijmy, że lista Lot­to­mi­lio­ne­rów, czyli osób, które od...

2015-05-13

We wtor­ko­wym loso­wa­niu Lotto, naj­po­pu­lar­niej­szej w Polsce gry licz­bo­wej, padła jedna główna wygrana. „Szóstkę” o war­to­ści 4 682 526,70 zło­tych odno­to­wano w Lidz­barku War­miń­skim. Jest to pierw­sza tak wysoka wygrana w tym mie­ście. Szczę­śli­wiec, który wygrał ponad 4,6 mln zł, odwie­dził punkt LOTTO przy ul. Polnej 2. Kupił zakład Lotto z ...

2015-05-06

„Szóstka” w Lotto, która padła wczo­raj w Lubli­nie (14 750 740,00 zł), jest naj­wyż­szą wygraną odno­to­waną w tym mie­ście. Nowy­ re­kor­dzi­sta zagrał w punk­cie LOTTO przy ul. Droga Męczen­ni­kó­w Maj­danka 28. Kupił tu dwa zakłady Lotto z Plusem, któ­rych licz­by ­sam wybrał. W jednym z nich zna­lazł się zestaw sze­ściu­ wy­lo­so­wa­nych 5 ...

2015-04-20

Dzięki jed­nemu zakła­dowi sys­te­mo­wemu Lotto z Plusem na chybił trafił za 28 zł i uśmie­chowi for­tuny ktoś, kto zagrał w Rze­szo­wie, rozbił w sobotę kumu­la­cję. Jego „szóstka” jest warta 3 143 555,90 zł. Szczę­ście nowemu Lot­to­mi­lio­ne­rowi przy­nio­sła kolek­tura przy ul. Lubel­skiej 42 A. Rze­szów od 18 kwiet­nia ma ośmiu Lot­to­mi­lio­ne­...

2015-04-03

W naj­bliż­szą sobotę w puli na naj­wyż­sze wygrane w Lotto może się zna­leźć nawet 17 000 000 zł. Przy­po­mnijmy, że kumu­la­cja nara­sta od 28 marca. Tym­cza­sem w czwar­tek w Luba­niu (woj. dol­no­ślą­skie) padła „piątka” w Mini Lotto warta 255 869,80 zł. Jest to 86. główna wygrana w tej grze, jaką odno­to­wano w tym roku. Wczo­rajsza...

2015-04-02

Główne wygrane w Mini Lotto padają śred­nio co loso­wa­nie. Na 78 tego­rocz­nych loso­wań przy­pa­dło aż 85 głów­nych wygra­nych. Wczo­raj­sza „piątka” ze Szcze­cina (210 341 zł), jest drugą w 2015 roku, która padła w tym mie­ście. Szczę­ście Gra­czowi Mini Lotto przy­nio­sła kolek­tura przy ul. Kra­siń­skiego. Kupił tu zakłady na 7 loso­wań. Sam wybrał ich liczby....

2015-04-01

W jakiej grze pada naj­wię­cej głów­nych wygra­nych? W naj­tań­szej! Mini Lotto to prosta gra, w której wystar­czy wyty­po­wać pięć liczb i zapła­cić jedyne 1,25 zł za grę, by zyskać szansę na wygra­nie nawet 300 000 zł. Jeżeli grają Pań­stwo w Lotto, zachę­camy do spró­bo­wa­nia szczę­ścia w jego „mniej­szym” odpo­wied­niku. Zasady gry są banal­nie proste. W...

2015-03-27

Popularność Lotto Plus stale rośnie. I nie może to dziwić, ponieważ Plus daje możliwość dodatkowej gry o milion za złotówkę dołożoną do zakładu Lotto. O tym, że warto pomóc szczęściu, przekonała się kolejna osoba, która zagrała w Chojnicach w punkcie LOTTO przy ul. Obrońców Chojnic 1. Dwa zakłady Lotto Plus na chybił trafił uczyniły z niej 1028. Lottomilionera. W ostatnich trzech latach w ...

2015-03-05

Wro­cław jest drugim mia­stem po Wło­cławku, w którym dwu­krot­nie padła główna wygrana w Ekstra Pensji (5 000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat). Od roz­po­czę­cia sprze­daży tej gry, odno­to­wano 18 naj­wyż­szych wygra­nych. Przy okazji dodajmy, że w środę padła też wysoka wygrana w Multi Multi (z Bonu­sem) – 276 890,40 zł. Miło­śnik Multi Multi, który zagrał w...

2015-02-26

Mamy bardzo dobra wia­do­mość dla osoby, która za­grała nie­daw­no w Ekstra Pensję w zako­piań­skim punk­cie LOTTO przy ul. Bal­ze­ra 6. Otóż tra­fi­ła ona w środę główną wygra­ną, czyli 5 000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat. Gra­tu­lu­je­my! Przy okazji dodaj­my, że wczo­raj odno­to­wa­no też wyso­kie wygra­ne w Kaska­dzie (250 000 zł w Świd­ni­ku...


Infolinia 801 450 450

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady tylko w punktach LOTTO

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.


Dołącz do nas na