Aktualności

18-06-15

Śro­dowe loso­wa­nia zakoń­czyły się szczę­śli­wie dla Gra­czy z Pozna­nia (546 444,70 zł w Multi Multi), Toru­nia (250 000 zł w Kaska­dzie) oraz Sosnowca (207 387,30 zł w Mini Lotto). Opis wyni­ków wczo­raj­szych loso­wań zacznijmy od Multi Multi. Kwotę aż 546 444,70 zł (w tym Bonus – 296 444,70 zł) wygrał ktoś, kto odwie­dził poznań­ski punkt LOTTO przy Placu...

01-06-15

Ostat­nie dni maja oka­zały się być szcze­gól­nie szczę­śliwe dla dwóch Graczy. Pierw­szy z nich wygrał 29 maja w Multi Multi 1 697 427,30 (War­szawa), a drugi już następ­nego dnia 500 000 zł w Keno (Star­gard Szcze­ciń­ski). Powody do rado­ści mają także miło­śnicy gry o naprawdę wiel­kie kwoty, bo we wtorek w puli na naj­wyż­sze wygrane w...

22-05-15

Jesz­cze dzi­siaj do końca dnia można wziąć udział w Multi Multi Lote­rii, a zatem zyskać szanse wygra­nia Volvo V40 i Fiata 500. Przy­po­mi­namy, że loso­wa­nia wszyst­kich 303 nagród odbędą się 23 maja (sobota). Multi Multi Lote­ria roz­po­częła się 20 kwiet­nia. Oprócz wspo­mnia­nych dwóch samo­cho­dów do wygra­nia są m.in. tele­fony, tablety, wieże Hi-Fi, apa­...

20-04-15

Dokład­nie 303 nagrody rze­czowe, w tym dwa samo­chody, a także m.in.: tele­fony, tablety, wieże Hi-Fi, apa­raty foto­gra­ficzne i tele­wi­zory, są do wygra­nia w roz­po­czy­na­ją­cej się dzi­siaj (20 kwiet­nia) ogól­no­pol­skiej Multi Multi Lote­rii. Można wziąć w niej udział kupu­jąc dowolne pro­dukty Tota­li­za­tora Spor­to­wego za mini­mum trzy złote. Lote­ria...

05-03-15

Wro­cław jest drugim mia­stem po Wło­cławku, w którym dwu­krot­nie padła główna wygrana w Ekstra Pensji (5 000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat). Od roz­po­czę­cia sprze­daży tej gry, odno­to­wano 18 naj­wyż­szych wygra­nych. Przy okazji dodajmy, że w środę padła też wysoka wygrana w Multi Multi (z Bonu­sem) – 276 890,40 zł. Miło­śnik Multi Multi, który zagrał w...

04-03-15

Pierw­sza mar­cowa „szóstka” padła w Rajsku (woj. mało­pol­skie). Jest to czter­na­sta w tym roku główna wygrana w Lotto i Lotto Plus, której war­tość wynio­sła co naj­mniej milion zło­tych. Warto przy okazji odno­to­wać, że Rajsko po raz pierw­szy poja­wiło się na liście miej­sco­wo­ści, w któ­rych grają Lot­to­mi­lio­nerzy. Przy okazji dodajmy, że szczę­śliwe dla jed­...

26-02-15

Mamy bardzo dobra wia­do­mość dla osoby, która za­grała nie­daw­no w Ekstra Pensję w zako­piań­skim punk­cie LOTTO przy ul. Bal­ze­ra 6. Otóż tra­fi­ła ona w środę główną wygra­ną, czyli 5 000 zł mie­sięcz­nie przez 20 lat. Gra­tu­lu­je­my! Przy okazji dodaj­my, że wczo­raj odno­to­wa­no też wyso­kie wygra­ne w Kaska­dzie (250 000 zł w Świd­ni­ku...

18-02-15

Wtor­ko­wa wy­gra­na w Multi Multi, czyli do­kład­nie 1 247 394,60 zł, jest naj­wyż­szą w tej grze od­no­to­wa­ną w Ka­li­szu. Po­przed­ni ka­li­ski re­kord to 500 000 zł z 1 lipca 2000 roku. Przy­po­mnij­my, że naj­wyż­sza wy­gra­na w hi­sto­rii Multi Multi padła 13 pa­ździer­ni­ka 2014 r. w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim. Było to aż 3 ...

05-02-15

To pierwsza tak wysoka wygrana w Multi Multi w tym roku. I trzynasta pod względem wartości w historii tej gry. Ostatnia, wysoka wygrana w Multi Multi padła w Poznaniu w wysokości 2 021 173,50 zł 25 lutego 2012 r. Do tej pory krajowy rekord należy do Starogardu Gdańskiego, gdzie 13 października 2014 r. wygrana wyniosła aż 3 609...

17-12-14

W tym roku w Multi Multi padło już sześć wygranych o wartości co najmniej miliona złotych. Ostatnia, w wysokości 1 224 514,40 zł, wczoraj w Suwałkach. Jest to najwyższa wygrana w Multi Multi odnotowana w tym mieście. Krajowy rekord, który padł 13 października tego roku w Starogardzie Gdańskim, to aż 3 609 917,30 zł. Przejdźmy do szczegółów wczorajszego losowania. Nasz Gracz odwiedził suwalski...


Infolinia 801 450 450

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady tylko w punktach LOTTO

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.


Dołącz do nas na