Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe uczestników gier hazardowych organizowanych przez Totalizator Sportowy sp. z o.o. przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) [dalej: „RODO”] oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych uczestników gier hazardowych organizowanych przez Totalizator Sportowy jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e - mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

Inspektor danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. wydawanie imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 20 Ustawy o grach hazardowych;

 2. prowadzenie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 20 Ustawy o grach hazardowych;

 3. realizacja procesu reklamacji - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 21 Ustawy o grach hazardowych;

 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe, będą przetwarzane:

 1. do momentu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo

 2. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo

 3. do momentu przedawnienia roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do wydania imiennego zaświadczenia o wygranej lub realizacji procesu reklamacji. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości realizacji wymienionych procesów. W przypadku ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o przetwarzane dane Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu