Polityka prywatności

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz wymaganiami RODO. W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, który czuwa nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania. Pracownicy Totalizatora Sportowego zostali przeszkoleni z zakresu zasad ochrony danych osobowych, a w Spółce wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Politykę Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto gwarancję wysokiego standardu naszych działań w obszarze bezpieczeństwa danych potwierdza wdrożenie normy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 oraz posiadanie certyfikatu WLA-SCS:2016 w obszarze bezpieczeństwa gier i loterii.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przedstawiamy poniższe informacje o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu dostępnego pod adresem www.lotto.pl (dalej: Serwis).

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@totalizator.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści publikowanych w ramach Serwisu (w przypadku, gdy nie masz założonego konta w Serwisie) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • umożliwienia założenia konta w Serwisie oraz udziału w grach realizowanych w ramach systemu oferującego sprzedaż produktów Administratora za pośrednictwem sieci Internet, a także archiwizacji Twoich danych jako uczestnika gry (w  przypadku gdy masz założone konto w Serwisie) w celach:

  1. realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy (w szczególności na konieczności identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości oraz wieku uczestników gier) oraz z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  2. marketingowych i handlowych - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  3. lokalizacji użytkownika Serwisu (na podstawie dobrowolnej zgody) - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  4. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako potrzeba stałego rozwoju Serwisu i doskonalenia świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres żądanych danych wynika bezpośrednio z przepisów prawa (art. 15d Ustawy o grach hazardowych oraz art. 36 w związku z art. 34 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu). Ustawodawca określając zakres wymaganych danych miał na celu ochronę nieletnich obywateli przed uzależnieniami od hazardu oraz przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z  Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przechowywane są:

 1. przez czas świadczenia usługi - w przypadku założenia konta w Serwisie zgodnie z art. 15d ust. 7 Ustawy o grach hazardowych dane są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po tym okresie dane są automatycznie usuwane bez konieczności jakiejkolwiek aktywności ze strony użytkownika

 2. do momentu wycofania zgody na udostępnianie danych lokalizacyjnych – realizowanej poprzez zmianę ustawień przeglądarki w  zakresie lokalizacji,

 3. do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej i handlowej,

 4. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych - w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują w  przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Wycofanie zgody

W dowolnym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę na otrzymywanie od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. informacji handlowej i marketingowej. Wycofanie zgody następuje poprzez skierowanie na adres e-mail iod@totalizator.pl wniosku dotyczącego wycofania zgody lub możliwe jest również poprzez dokonanie zmiany ustawień konta w Serwisie.

9. Wykorzystujemy pliki cookies

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Na jakiej podstawie Totalizator Sportowy żąda skanów dowodów osobistych?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: AML) Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jest instytucją obowiązaną do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego. W świetle art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy AML Totalizator Sportowy ma obowiązek stosować środki bezpieczeństwa finansowego, które obejmują m.in.: identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości. Jak wynika z art. 34 ust. 4 ustawy AML instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie. Ponadto należy wskazać, że jednym z elementów bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy AML jest identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości. Przesłankę stosowania wskazanych środków bezpieczeństwa finansowego wobec każdego klienta biorącego udział w grach losowych przez sieć Internet stanowi w szczególności art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy AML.

Czas przechowywania danych w przypadku przesłania skanu dowodu osobistego

Czas weryfikacji skanu dowodu osobistego - w zależności od obciążeń serwera oraz łącza internetowego po stronie klienta - trwa do kliku sekund, a  wynik weryfikacji jest dostępny w systemie natychmiast. Tym samym czas przetwarzania kopii dowodu tożsamości w przypadku pozytywnej weryfikacji jest ograniczony wyłącznie do chwili dokonania weryfikacji i wynosi kilka sekund. W następstwie pozytywnej weryfikacji skan dowodu (z zamaskowanymi polami nadmiarowymi) jest trwale usuwany z systemu i pracownicy obsługujący system nie mają do niego wglądu. Po zakończeniu procesu weryfikacji system weryfikujący graczy nie przechowuje obrazów skanów dowodów tożsamości.

Wykorzystujemy pliki cookies

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu Interaktywnego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego Systemu Interaktywnego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane?

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 25, 03-728.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Oprócz własnych plików cookies w Serwisie zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookies stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki „cookies” Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. są wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

  Pliki „cookies” stron trzecich są wykorzystywane w następujących celach:
 • zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności strony lub jej elementów;
 • zbieranie danych statystycznych o użytkownikach np. wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania użytkowników za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics#topic=1008008);
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785;
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych;
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści.

Google Analitycs

Stosowane funkcje reklamowe Google Analytics w naszym Serwisie obejmują:

 • remarketing w Google Analytics,
 • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google,
 • raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics,
 • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych za pośrednictwem plików cookie dotyczących reklam i anonimowych identyfikatorów.

Zbierane są informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Na ich podstawie tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników. W każdej chwili można wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując Ads Settings, narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Pliki cookies można podzielić na:

„niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania

„służące do zapewnienia bezpieczeństwa”, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

„wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

„funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Ustawienia plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych naszych stron i serwisów internetowych.

Ustawienia przechowywania plików cookies w przeglądarkach:

EDGE

Internet Explorer

Firefox

Opera

Chrome

Safari

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu