Polityka prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu dostępnego pod adresem www.lotto.pl dalej: System Interaktywny).

Kto jest Administratorem Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych” w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane

Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzamy w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w Systemie Interaktywnym (w przypadku, gdy nie masz założonego konta w Systemie Interaktywnym) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • umożliwienia założenia konta w Systemie Interaktywnym oraz udziału w grach realizowanych w ramach Systemu Interaktywnego oferującego sprzedaż produktów Administratora za pośrednictwem sieci Internet, a także archiwizacji Twoich danych jako uczestnika gry (w przypadku gdy masz założone konto w Systemie Interaktywnym) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest:
 • niezbędność przetwarzania w związku z wykonywaniem umowy - świadczeniem usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Systemie Interaktywnym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (polegających w szczególności na konieczności identyfikacji i weryfikacji tożsamości oraz wieku uczestników gier) oraz z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora rozumianego w tym przypadku jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • lokalizacji użytkownika (na podstawie zgody) - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ;
 • realizacji działań promocyjnych w zakresie organizowanych konkursów i programów – podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w sytuacji kierowania do Użytkownika treści marketingowych w przypadku  wyrażenia dodatkowych zgód, w szczególności zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz marketingowej – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • zapewnienia skutecznej komunikacji pomiędzy Tobą a Administratorem, w tym realizacji wsparcia technicznego, obsługi Twoich zgłoszeń, składania reklamacji oraz udzielania na Twoje żądanie informacji o usługach i produktach poprzez obsługę klienta – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na umożliwieniu nawiązania kontaktu w związku ze świadczeniem usług wsparcia użytkownika oraz procesów związanych z obsługą konta gracza, w tym z odpowiedzialną grą;
 • profilowania marketingowego dokonywanego za pomocą plików cookies w zakresie ustawienia preferencji wyświetlanych promocji i gier w Systemie Interaktywnym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako optymalizowanie ustawień Systemu Interaktywnego i doskonalenie świadczonych usług dla użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W naszym Systemie Interaktywnym wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie, jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującego skutki prawne.

Profilowanie jednak dotyczy ustawień preferencji użytkownika w oparciu o pliki cookies i może być zarządzane z poziomu przeglądarki. Dodatkową formą profilowania jest analiza zachowań graczy, która jednak również nie sprowadza się do automatycznego podejmowania decyzji.

Administrator zapewnia również możliwość wniesienia skutecznego sprzeciwu poprzez przekazanie informacji na adres [email protected] z wnioskiem o zaprzestanie profilowania.

Za pośrednictwem plików cookies możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - poprzez analizę częstotliwości odwiedzin naszej strony internetową  oraz rodzajów  produktów, które najczęściej oglądają. Analiza zachowań pomaga lepiej zrozumieć oczekiwania użytkowników oraz dostosować usługę do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy zaprezentować użytkownikowi rekomendacje i inne treści dopasowane do niego oraz spośród dostępnych ofert, przedstawiać przede wszystkim takie – które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika. Dodatkowym elementem oceny jest przeciwdziałanie uzależnieniom związanych z hazardem.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z  Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Posiadasz prawo do:

 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
 • uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Sprzeciw może być dokonany poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub poprzez kontakt na adres [email protected] wraz z wnioskiem o sprzeciwie wobec przetwarzania danych;
 • sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych);
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

W dowolnym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę na otrzymywanie od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. informacji handlowej i marketingowej. Wycofanie zgody następuje poprzez skierowanie na adres e-mail [email protected] wniosku dotyczącego wycofania zgody lub możliwe jest również poprzez dokonanie zmiany ustawień konta.

 • skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przechowywane są:

 • przez czas świadczenia usługi - w przypadku założenia konta zgodnie z art. 15d ust. 7 Ustawy o grach hazardowych dane są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po tym okresie dane są automatycznie usuwane bez konieczności jakiejkolwiek aktywności ze strony użytkownika,
 • do momentu wycofania zgody na udostępnianie danych lokalizacyjnych – realizowanej poprzez zmianę ustawień przeglądarki w zakresie lokalizacji,
 • do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej i handlowej lub udziału w konkursach i programach,
 • do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych - w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi (korzystania z Systemu Interaktywnego, brania udziału w dostępnych grach hazardowych wraz z okresem ich koniecznej archiwizacji na podstawie przepisów prawa), do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Zakres żądanych danych w ramach rejestracji

Zakres żądanych danych w ramach procesu rejestracji wynika bezpośrednio z przepisów prawa (art. 15d Ustawy o grach hazardowych oraz art. 36 w związku z art. 34 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu). Ustawodawca określając zakres wymaganych danych miał na celu ochronę nieletnich obywateli przed uzależnieniami od hazardu oraz przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.

Na jakiej podstawie Totalizator Sportowy żąda skanów dowodów osobistych?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: AML) Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jest instytucją obowiązaną do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego. W świetle art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy AML Totalizator Sportowy ma obowiązek stosować środki bezpieczeństwa finansowego, które obejmują m.in.: identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości. Jak wynika z art. 34 ust. 4 ustawy AML instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie. Ponadto należy wskazać, że jednym z elementów bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy AML jest identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości. Przesłankę stosowania wskazanych środków bezpieczeństwa finansowego wobec każdego klienta biorącego udział w grach losowych przez sieć Internet stanowi w szczególności art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy AML.

Czas przechowywania danych w przypadku przesłania skanu dowodu osobistego

Czas weryfikacji skanu dowodu osobistego - w zależności od obciążeń serwera oraz łącza internetowego po stronie klienta - trwa do kliku sekund, a  wynik weryfikacji jest dostępny w systemie natychmiast. Tym samym czas przetwarzania kopii dowodu tożsamości w przypadku pozytywnej weryfikacji jest ograniczony wyłącznie do chwili dokonania weryfikacji i wynosi kilka sekund. W następstwie pozytywnej weryfikacji skan dowodu (z zamaskowanymi polami nadmiarowymi) jest trwale usuwany z systemu i pracownicy obsługujący system nie mają do niego wglądu. Po zakończeniu procesu weryfikacji system weryfikujący graczy nie przechowuje obrazów skanów dowodów tożsamości.

Jakie dane z dokumentu tożsamości zbieramy?

Dane, które są nam niezbędne do Twojej identyfikacji a zarazem rejestracji w Systemie Interaktywnym, czyli: imię, nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego.

Jakie dane zbieramy dodatkowo?

 • Adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do realizacji funkcjonalności konta w Systemie
 • Dane dotyczące Twojego adresu zamieszkania, obowiązek taki nakładają na nas przepisy
 • Dane dotyczące Twojego numeru konta bankowego, które umożliwią nam realizację wypłat wygranych. Pamiętaj, że aktualność Twojego numeru rachunku jest istotnym elementem w procesie realizacji wypłaty wygranej.
 • Dane dotyczące numeru telefonu wykorzystujemy do realizacji niektórych funkcjonalności serwisu, w tym realizacji marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na te działania. Dane kontaktowe mogą być też wykorzystane w celu możliwości kontaktu w związku ze świadczoną usługą w sytuacji problemów zgłoszonych przez użytkownika. Dodatkowo możemy też kontaktować się w sprawach związanych z odpowiedzialną grą.

Wykorzystujemy pliki cookies Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu Interaktywnego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego Systemu Interaktywnego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane przez System Interaktywny?

System Interaktywny nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu Interaktywnego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 25, 03-728.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Oprócz własnych plików cookies w Systemie Interaktywnym zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookies stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki „cookies” Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. są wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Pliki „cookies” stron trzecich są wykorzystywane w następujących celach:

 • zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności strony lub jej elementów;
 • zbieranie danych statystycznych o użytkownikach np. wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania użytkowników za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics#topic=1008008);
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych;
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści.

Google Analitycs

Stosowane funkcje reklamowe Google Analytics w naszym Systemie Interaktywnym obejmują:

 • remarketing w Google Analytics,
 • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google,
 • raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics,
 • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych za pośrednictwem plików cookie dotyczących reklam i anonimowych identyfikatorów.

Zbierane są informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Na ich podstawie tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki, co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika. Użytkownik może jednak samodzielnie zarządzać plikami cookies z zakresu swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdują się poniżej.

W każdej chwili można wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując Ads Settings, narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Pliki cookies można podzielić na:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Systemu Interaktywnego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Systemu Interaktywnego; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Systemu Interaktywnego;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Systemu Interaktywnego; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Ustawienia plików cookies.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych naszych stron i serwisów internetowych, w tym z Systemu Interaktywnego.

Ustawienia przechowywania plików cookies w przeglądarkach:

Internet Explorer

Firefox

Opera

Chrome

Safari

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu