Reklamacje z tytułu udziału w grach (w tym z tytułu wypłaty wygranych) Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Eurojackpot, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Multi Multi oraz Multi Multi Plus, Super Szansa, Zakłady Specjalne grający zobowiązany jest zgłosić na piśmie w Oddziale Totalizatora Sportowego lub drogą elektroniczną na adres [email protected] w terminie 6 miesięcy począwszy od dnia następującego po dniu losowania, w przypadku Keno, Szybkie 600 i Kaskady w terminie 6 miesięcy począwszy od dnia losowania, a w przypadku Zdrapek w trakcie trwania sprzedaży losów loterii lub po jej zakończeniu nie później niż w terminie określonym w regulaminie danej Zdrapki liczonym od daty zakończenia sprzedaży losów.

Reklamacje złożone po upływie wyżej wymienionych terminów nie będą rozpatrywane.

W treści reklamacji grający podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry i treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną grający dodatkowo w tytule wiadomości wpisuje „Reklamacja”, a w treści wiadomości podaje adres elektroniczny do komunikacji.

O zachowaniu terminu złożenia reklamacji drogą elektroniczną decyduje data nadania reklamacji drogą elektroniczną na podany wyżej adres poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą pocztową (przy czym za drogę pocztową uznaje się nadanie listu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe), o zachowaniu terminu jej złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Totalizator Sportowy zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację oraz poinformować grającego listem poleconym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej odrzucenia nie później niż w terminie 30 dni (21 dni w przypadku Kaskady, Super Szansy, Zakładów Specjalnych, a w przypadku Zdrapek zgodnie z regulaminem danej loterii) od daty otrzymania reklamacji. Dla zachowania ww. terminu wystarczające jest nadanie listu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe. W przypadku środków komunikacji elektronicznej dla zachowania ww. terminu wystarczające jest skuteczne nadanie odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną.

Niezależnie od uprawnień grającego do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do zgłoszenia roszczenia. Roszczenia składa się do właściwego sądu powszechnego na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania grającego, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. Roszczenia związane z udziałem w grach przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia wymagalności.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

regulamin serwisu