Reklamacje z tytułu udziału w grach (w tym z tytułu wypłaty wygranych) Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Eurojackpot, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Multi Multi oraz Multi Multi Plus, Super Szansa, Zakłady Specjalne grający zobowiązany jest zgłosić na piśmie w Oddziale Totalizatora Sportowego lub drogą elektroniczną na adres kontakt@lotto.pl w terminie 6 miesięcy począwszy od dnia następującego po dniu losowania, w przypadku Keno, Szybkie 600 i Kaskady w terminie 6 miesięcy począwszy od dnia losowania, a w przypadku Zdrapek w trakcie trwania sprzedaży losów loterii lub po jej zakończeniu nie później niż w terminie określonym w regulaminie danej Zdrapki liczonym od daty zakończenia sprzedaży losów.

Reklamacje złożone po upływie wyżej wymienionych terminów nie będą rozpatrywane.

W treści reklamacji grający podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry i treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną grający dodatkowo w tytule wiadomości wpisuje „Reklamacja”, a w treści wiadomości podaje adres elektroniczny do komunikacji.

O zachowaniu terminu złożenia reklamacji drogą elektroniczną decyduje data nadania reklamacji drogą elektroniczną na podany wyżej adres poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą pocztową (przy czym za drogę pocztową uznaje się nadanie listu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe), o zachowaniu terminu jej złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Totalizator Sportowy zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację oraz poinformować grającego listem poleconym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej odrzucenia nie później niż w terminie 30 dni (21 dni w przypadku Kaskady, Super Szansy, Zakładów Specjalnych, a w przypadku Zdrapek zgodnie z regulaminem danej loterii) od daty otrzymania reklamacji. Dla zachowania ww. terminu wystarczające jest nadanie listu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe. W przypadku środków komunikacji elektronicznej dla zachowania ww. terminu wystarczające jest skuteczne nadanie odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną.

Niezależnie od uprawnień grającego do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do zgłoszenia roszczenia. Roszczenia składa się do właściwego sądu powszechnego na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania grającego, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. Roszczenia związane z udziałem w grach przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia wymagalności.