Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania reklamacji określone się w regulaminie danej gry.

Reklamacje z tytułu udziału w grach Lotto oraz Plus, Mini Lotto, Eurojackpot, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Multi Multi oraz Multi Multi Plus, Keno lub Keno
z Mnożnikiem, Szybkie 600, Kaskady i Zakłady Specjalne należy zgłaszać na piśmie do oddziału Totalizatora Sportowego (bezpośrednio w Oddziale albo drogą pocztową) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: [email protected], nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia następującego po dniu losowania wyników, którego dotyczy reklamacja.

Reklamacje z tytułu udziału w loteriach pieniężnych z kategorii Zdrapek należy zgłaszać w formie pisemnej do oddziału lub siedziby Totalizatora Sportowego (bezpośrednio albo drogą pocztową) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail [email protected], w trakcie trwania sprzedaży losów loterii lub po jej zakończeniu, nie później jednak niż
w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty zakończenia sprzedaży losów tej/tych transz Loterii.

Reklamacje z tytułu udziału w loteriach pieniężnych z kategorii Ekspres Losy należy zgłaszać w formie pisemnej od oddziału lub siedziby Totalizatora Sportowego (bezpośrednio albo drogą pocztową) lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail [email protected], nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakupu losu.

Reklamacje z tytułu udziału w loteriach pieniężnych z kategorii Gierki należy zgłaszać w formie pisemnej do oddziału lub siedziby Totalizatora Sportowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail [email protected], nie później niż w terminie 6 miesięcy począwszy od dnia zakupu losu w loterii pieniężnej, której reklamacja dotyczy.

Reklamacje złożone po upływie wyżej wymienionych terminów nie będą rozpatrywane i pozostaną bez odpowiedzi.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres zwrotny zgłaszającego reklamację (możliwe jest wskazanie adresu poczty elektronicznej), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oznaczenie rodzaju gry, zwięzły opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji oraz treści żądania.

O zachowaniu terminu złożenia reklamacji drogą elektroniczną decyduje data wysłania reklamacji drogą elektroniczną na podany wyżej adres poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą pocztową (przy czym za drogę pocztową uznaje się nadanie listu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe), o zachowaniu terminu jej złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Prawidłowo złożone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Totalizator Sportowy. Totalizator Sportowy poinformuje składającego reklamację o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu po zaistnieniu okoliczności wskazanych w regulaminie danej gry.

Poniżej link do formularza:

Niezależnie od uprawnień grającego do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do wniesienia roszczenia na drodze sądowej. Roszczenie składa się do właściwego miejscowo sądu powszechnego. Uprzednie wniesienie reklamacji nie jest warunkiem zgłoszenia roszczenia. Roszczenia związane z udziałem w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.lotto.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Regulamin serwisu